WAP, WML

Nokia7110 - Start Nokia7110 - Galgen Spielen Nokia7110 - Galgen Verloren
wap.maik-solf.de oder wap.web.de    

Software, Tools, Links

Syntax-Highlighting für TextPad (Win)
WinWap von Slobtrot